bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Village Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Village Mare - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Промоции в Village Mare, Метаморфоси

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

721лв
649лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
462лв
416лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
270лв
243лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
681лв
613лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
809лв
728лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
462лв
416лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1242лв
1117лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%

Village Mare се намира в курортa Метаморфоси, на п-в Ситония, на 100 м от морето, километър от центъра на селището и на 85 км е от Солун.
Състои се от основен корпус и 8 заобикалящи го постройки. Village Mare разполага общо с 67 двойни стаи, 40 мезонета и 27 апартамента.
Хотелът предлага на своите гости основен ресторант с традиционна кухня, снек бар - таверна, бар на басейна, рецепция с лоби, зала с ТВ, мини маркет, безплатен паркинг, безжичен интернет.
Стаите в хотела са снабдени с двойно легло (или twin), разтегателен диван, климатик, телефон, малък хладилник, сателитна ТВ, баня с душ и сешоар, балкон.
На разположение са още открит басейн с шезлонги и чадъри, детска площадка, детски басейн, мини клуб, тенис на маса, билярд, водно поло, дартс.
На близкия плаж срещу заплащане от 2 евро се предлага 1 чадър и 2 шезлонга.

Местоположение на Village Mare, Халкидики

Стаи и настаняване в Village Mare

Общо 134 стаи: двойни стаи (~21-24 кв.м),
мезонети (~32-36 кв.м),
апартаменти (~32-35 кв.м),
апартаменти (~42-45 кв.м),
фамлни стаи (~24-28 кв.м).
Описание на другите помещения за настанване:
Мезонети Първи етаж (~22-24 кв.м) - всекидневвна с диван, дрешник, двуетажно легло, DVD-плейър, сателитна телевизия. Втори етаж (~12 кв.м) - двойно легло, нощни шкафчета, длешник с огледало, телефон с пряка връзка, сателитна телевизия. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни.
Апартаменти Спалня с двойно легло, всекидневна с два разтегателни дивана, кафемашина. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни. В някои апартамени - оборудван кухненски бокс.
Апартаменти (~42-45 кв.м) Спалня с двойно легло, спалня с две единичин легла, гостна с разтегателен диван, оборудван кухненски бокс. Възможно настаняване - до 5-ма възрастни.
Фамилни стаи Просторни (1 стая), двойно легло и 2 единични легла или двойно легло и двуетажно легло. Възможно настаняване – до 2-ма възрастни и 2 деца (до 12 години).
Всеки ден се почистват на стаите, а смяната на спалното бельо – 2 пъти седмично.

Хранене, ресторанти и барове в Village Mare

All Inclusive

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1124лв
1011лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
578лв
520лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
578лв
520лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
4570лв
4113лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
617лв
555лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
756лв
680лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1622лв
1460лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
881лв
793лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2523лв
2270лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3608лв
3247лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2286лв
2058лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2483лв
2235лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2572лв
2315лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
828лв
745лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
656лв
591лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
676лв
608лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2247лв
2022лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1802лв
1622лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
901лв
811лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2646лв
2381лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2646лв
2381лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2742лв
2468лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4280лв
3852лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1048лв
943лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
848лв
763лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
676лв
608лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2247лв
2022лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2725лв
2452лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1926лв
1734лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2725лв
2452лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2381лв
2143лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1802лв
1622лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1081лв
973лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1288лв
1159лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
945лв
850лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
3024лв
2721лв
8-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2646лв
2381лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1116лв
1005лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
901лв
811лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2519лв
2267лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
231лв
208лв
21-23 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1617лв
1456лв
24-31 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
693лв
624лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1671лв
1504лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1082лв
973лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1217лв
1095лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
946лв
852лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1842лв
1657лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1994лв
1795лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2568лв
2311лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3002лв
2701лв
18-25 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2247лв
2022лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2247лв
2022лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1557лв
1401лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1163лв
1047лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3503лв
3152лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1261лв
1135лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1081лв
973лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1261лв
1135лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2502лв
2252лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2523лв
2270лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
952лв
857лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2610лв
2349лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2162лв
1946лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1314лв
1183лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2523лв
2270лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2523лв
2270лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2523лв
2270лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
901лв
811лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2162лв
1946лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1222лв
1100лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2095лв
1886лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
3429лв
2914лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
887лв
799лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-10%
347лв
312лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
693лв
624лв
21-27 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
924лв
832лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
571лв
514лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
5360лв
4824лв
24.05-01.07
на човек

38 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
5309лв
4778лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
887лв
799лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
752лв
677лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
791лв
712лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1352лв
1217лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1352лв
1217лв
3-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
135лв
122лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1403лв
1262лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1165лв
1049лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
13367лв
12031лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3177лв
2860лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4234лв
3599лв
20-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2725лв
2452лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1286лв
1158лв
21-27 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3350лв
3015лв
21-27 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
963лв
867лв
21-27 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1605лв
1445лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1284лв
1156лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1124лв
1011лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1926лв
1734лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1133лв
1019лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2771лв
2493лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2765лв
2488лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
4740лв
4266лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1802лв
1622лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3604лв
3243лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1428лв
1285лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3046лв
2741лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2610лв
2349лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
893лв
803лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1261лв
1135лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2523лв
2270лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3002лв
2702лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
721лв
649лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2197лв
1978лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2575лв
2318лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2197лв
1978лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2572лв
2315лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3643лв
3279лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1837лв
1653лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
730лв
657лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3749лв
3374лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
3749лв
3374лв
5-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1323лв
1191лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2742лв
2468лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
4018лв
3616лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3199лв
2879лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
749лв
674лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2610лв
2349лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1294лв
1164лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1446лв
1301лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1270лв
1143лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1081лв
973лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1190лв
1071лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1261лв
1135лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2162лв
1946лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3481лв
3133лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1802лв
1622лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
541лв
487лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
946лв
852лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
946лв
852лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1254лв
1128лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
541лв
487лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
406лв
365лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
406лв
365лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
983лв
885лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
705лв
635лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
1732лв
1559лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
462лв
416лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
347лв
312лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
800лв
720лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Village Mare, Village Mare halkidiki, Village Mare sithonia, Village Mare sitonia, Village Mare metamorphosi, Village Mare greece, Village Mare гърция, Village Mare халкидики, Village Mare ситония, Village Mare метаморфоси, Village Mare 2023, Village Mare цени, Village Mare мнения, Village Mare цени 2023, Village Mare лято 2023, Village Mare ранни записвания, Village Mare last minute, Village Mare hotel, Village Mare hotel halkidiki, Village Mare hotel sithonia, Village Mare hotel sitonia, Village Mare hotel metamorphosi, Village Mare hotel greece, Village Mare hotel гърция, Village Mare hotel халкидики, Village Mare hotel ситония, Village Mare hotel метаморфоси, Village Mare hotel 2023, Village Mare hotel цени, Village Mare hotel мнения, Village Mare hotel цени 2023, Village Mare hotel лято 2023, Village Mare hotel ранни записвания, Village Mare hotel last minute, вилидж маре, вилидж маре гърция, вилидж маре халкидики, вилидж маре ситония, вилидж маре метаморфоси, вилидж маре цени, вилидж маре мнения, вилидж маре цени 2023, вилидж маре лято 2023, вилидж маре ранни записвания, вилидж маре хотел, вилидж маре хотел гърция, вилидж маре хотел халкидики, вилидж маре хотел ситония, вилидж маре хотел метаморфоси, вилидж маре хотел цени, вилидж маре хотел мнения, вилидж маре хотел цени 2023, вилидж маре хотел лято 2023, вилидж маре хотел ранни записвания

cache load