bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Village Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Village Mare - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

262лв
21-24 Май
на човек

24 май 2022
All inclusive

20 резервации наскоро
317лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

15 резервации наскоро
468лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

17 резервации наскоро
654лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
612лв
21-28 Май
на човек

24 май 2022
All inclusive

15 резервации наскоро

Village Mare се намира в курортa Метаморфоси, на п-в Ситония, на 100 м от морето, километър от центъра на селището и на 85 км е от Солун.
Състои се от основен корпус и 8 заобикалящи го постройки. Village Mare разполага общо с 67 двойни стаи, 40 мезонета и 27 апартамента.
Хотелът предлага на своите гости основен ресторант с традиционна кухня, снек бар - таверна, бар на басейна, рецепция с лоби, зала с ТВ, мини маркет, безплатен паркинг, безжичен интернет.
Стаите в хотела са снабдени с двойно легло (или twin), разтегателен диван, климатик, телефон, малък хладилник, сателитна ТВ, баня с душ и сешоар, балкон.
На разположение са още открит басейн с шезлонги и чадъри, детска площадка, детски басейн, мини клуб, тенис на маса, билярд, водно поло, дартс.
На близкия плаж срещу заплащане от 2 евро се предлага 1 чадър и 2 шезлонга.

Местоположение на Village Mare, Халкидики

Стаи и настаняване в Village Mare

Общо 134 стаи: двойни стаи (~21-24 кв.м),
мезонети (~32-36 кв.м),
апартаменти (~32-35 кв.м),
апартаменти (~42-45 кв.м),
фамлни стаи (~24-28 кв.м).
Описание на другите помещения за настанване:
Мезонети Първи етаж (~22-24 кв.м) - всекидневвна с диван, дрешник, двуетажно легло, DVD-плейър, сателитна телевизия. Втори етаж (~12 кв.м) - двойно легло, нощни шкафчета, длешник с огледало, телефон с пряка връзка, сателитна телевизия. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни.
Апартаменти Спалня с двойно легло, всекидневна с два разтегателни дивана, кафемашина. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни. В някои апартамени - оборудван кухненски бокс.
Апартаменти (~42-45 кв.м) Спалня с двойно легло, спалня с две единичин легла, гостна с разтегателен диван, оборудван кухненски бокс. Възможно настаняване - до 5-ма възрастни.
Фамилни стаи Просторни (1 стая), двойно легло и 2 единични легла или двойно легло и двуетажно легло. Възможно настаняване – до 2-ма възрастни и 2 деца (до 12 години).
Всеки ден се почистват на стаите, а смяната на спалното бельо – 2 пъти седмично.

Хранене, ресторанти и барове в Village Mare

All Inclusive

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

949лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
437лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1101лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1072лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
649лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
741лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
529лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
916лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
760лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
860лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
755лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
543лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
350лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
423лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
846лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1228лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
780лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
966лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
604лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
624лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
468лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
262лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
317лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
448лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1265лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
952лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1058лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1540лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1594лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1429лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
936лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
635лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1384лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2603лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2603лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1249лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1962лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
525лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
612лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1355лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2234лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1329лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3395лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1117лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1288лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1134лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
699лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
699лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4793лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1693лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
635лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1898лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
949лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1898лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1208лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2603лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1529лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1561лв
11-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2644лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
2882лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1971лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
986лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2957лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
2705лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2546лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
874лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1305лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1058лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1295лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1151лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
830лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2169лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
678лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1084лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1622лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1105лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1668лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2724лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1832лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1859лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2971лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1405лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2185лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
936лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1859лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2231лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
789лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1626лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
813лв
19-24 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1971лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
821лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1288лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3286лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
3434лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1150лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5575лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
1922лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
961лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
372лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
2231лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
1750лв
5-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Village Mare, Village Mare halkidiki, Village Mare sithonia, Village Mare sitonia, Village Mare metamorphosi, Village Mare greece, Village Mare гърция, Village Mare халкидики, Village Mare ситония, Village Mare метаморфоси, Village Mare 2022, Village Mare цени, Village Mare мнения, Village Mare цени 2022, Village Mare лято 2022, Village Mare ранни записвания, Village Mare last minute, Village Mare hotel, Village Mare hotel halkidiki, Village Mare hotel sithonia, Village Mare hotel sitonia, Village Mare hotel metamorphosi, Village Mare hotel greece, Village Mare hotel гърция, Village Mare hotel халкидики, Village Mare hotel ситония, Village Mare hotel метаморфоси, Village Mare hotel 2022, Village Mare hotel цени, Village Mare hotel мнения, Village Mare hotel цени 2022, Village Mare hotel лято 2022, Village Mare hotel ранни записвания, Village Mare hotel last minute, вилидж маре, вилидж маре гърция, вилидж маре халкидики, вилидж маре ситония, вилидж маре метаморфоси, вилидж маре цени, вилидж маре мнения, вилидж маре цени 2022, вилидж маре лято 2022, вилидж маре ранни записвания, вилидж маре хотел, вилидж маре хотел гърция, вилидж маре хотел халкидики, вилидж маре хотел ситония, вилидж маре хотел метаморфоси, вилидж маре хотел цени, вилидж маре хотел мнения, вилидж маре хотел цени 2022, вилидж маре хотел лято 2022, вилидж маре хотел ранни записвания

cache load