bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0885 706 771
партньор на Village Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Village Mare - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Промоции в Village Mare, Метаморфоси

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

457лв
411лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
268лв
241лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
675лв
608лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1141лв
1027лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
800лв
720лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
457лв
411лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1230лв
1107лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1627лв
1464лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1128лв
958лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%

Village Mare се намира в курортa Метаморфоси, на п-в Ситония, на 100 м от морето, километър от центъра на селището и на 85 км е от Солун.
Състои се от основен корпус и 8 заобикалящи го постройки. Village Mare разполага общо с 67 двойни стаи, 40 мезонета и 27 апартамента.
Хотелът предлага на своите гости основен ресторант с традиционна кухня, снек бар - таверна, бар на басейна, рецепция с лоби, зала с ТВ, мини маркет, безплатен паркинг, безжичен интернет.
Стаите в хотела са снабдени с двойно легло (или twin), разтегателен диван, климатик, телефон, малък хладилник, сателитна ТВ, баня с душ и сешоар, балкон.
На разположение са още открит басейн с шезлонги и чадъри, детска площадка, детски басейн, мини клуб, тенис на маса, билярд, водно поло, дартс.
На близкия плаж срещу заплащане от 2 евро се предлага 1 чадър и 2 шезлонга.

Местоположение на Village Mare, Халкидики

Стаи и настаняване в Village Mare

Общо 134 стаи: двойни стаи (~21-24 кв.м),
мезонети (~32-36 кв.м),
апартаменти (~32-35 кв.м),
апартаменти (~42-45 кв.м),
фамлни стаи (~24-28 кв.м).
Описание на другите помещения за настанване:
Мезонети Първи етаж (~22-24 кв.м) - всекидневвна с диван, дрешник, двуетажно легло, DVD-плейър, сателитна телевизия. Втори етаж (~12 кв.м) - двойно легло, нощни шкафчета, длешник с огледало, телефон с пряка връзка, сателитна телевизия. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни.
Апартаменти Спалня с двойно легло, всекидневна с два разтегателни дивана, кафемашина. Възможно настаняване - до 4-ма възрастни. В някои апартамени - оборудван кухненски бокс.
Апартаменти (~42-45 кв.м) Спалня с двойно легло, спалня с две единичин легла, гостна с разтегателен диван, оборудван кухненски бокс. Възможно настаняване - до 5-ма възрастни.
Фамилни стаи Просторни (1 стая), двойно легло и 2 единични легла или двойно легло и двуетажно легло. Възможно настаняване – до 2-ма възрастни и 2 деца (до 12 години).
Всеки ден се почистват на стаите, а смяната на спалното бельо – 2 пъти седмично.

Хранене, ресторанти и барове в Village Mare

All Inclusive

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 19.05.2023 - 10.10.2023 , за резервации, направени преди 31.03.2023 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1113лв
1002лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3706лв
3150лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
749лв
674лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3244лв
2919лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2645лв
2381лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
893лв
803лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
571лв
514лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
839лв
755лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3172лв
2854лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1607лв
1446лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2314лв
2083лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2120лв
1908лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1557лв
1401лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
686лв
617лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2248лв
2023лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
973лв
876лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
457лв
411лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1428лв
1285лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1241лв
1117лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
1107лв
996лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
705лв
635лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2036лв
1731лв
19-24 Май
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4531лв
4078лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1302лв
1172лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1179лв
1061лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1205лв
1085лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
611лв
550лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
402лв
362лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1986лв
1788лв
3-9 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
452лв
407лв
15-18 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
4495лв
4046лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3181лв
2863лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
795лв
716лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
2-9 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2120лв
1908лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2177лв
1960лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1071лв
964лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
714лв
643лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1038лв
934лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1921лв
1729лв
23-29 Май
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1071лв
964лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
3152лв
2680лв
14-20 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1880лв
1692лв
15-24 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3181лв
2863лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2545лв
2290лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1659лв
1493лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
3131лв
2818лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
3313лв
2816лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
872лв
785лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1071лв
964лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1267лв
1140лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
3572лв
3215лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1746лв
1572лв
17-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
936лв
843лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3172лв
2854лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1258лв
1133лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2120лв
1908лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
536лв
482лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1426лв
1284лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
536лв
482лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3820лв
3247лв
1-10 Юни
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3210лв
2729лв
13-18 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1113лв
1002лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2266лв
2039лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2745лв
2471лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2460лв
2214лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1607лв
1446лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1071лв
964лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3469лв
3122лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3469лв
3122лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2142лв
1928лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1820лв
1638лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2008лв
1707лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
936лв
843лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2249лв
2024лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1633лв
1470лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1446лв
1301лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
3358лв
3022лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
571лв
514лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
819лв
738лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
650лв
585лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
804лв
723лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1339лв
1205лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
670лв
603лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1986лв
1788лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
804лв
723лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
804лв
723лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2481лв
2233лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
720лв
648лв
13-18 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1063лв
957лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2227лв
2004лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2545лв
2290лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2227лв
2004лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1152лв
1037лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2662лв
2395лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1974лв
1776лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1668лв
1501лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
3253лв
2928лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3469лв
3122лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1276лв
1148лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2195лв
1975лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1873лв
1686лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2718лв
2447лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1124лв
1011лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3559лв
3203лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
1820лв
1638лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2478лв
2230лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2958лв
2663лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
770лв
693лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
670лв
603лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3395лв
2886лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
457лв
411лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2419лв
2177лв
27.05-04.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1095лв
985лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1707лв
1536лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2372лв
2135лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2614лв
2353лв
10-17 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2591лв
2332лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2227лв
2004лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1909лв
1718лв
21-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
1113лв
1002лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2248лв
2023лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3317лв
2986лв
24-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4012лв
3611лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2697лв
2427лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1909лв
1718лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2360лв
2124лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
1428лв
1285лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
714лв
643лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
536лв
482лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1886лв
1697лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
4239лв
3815лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1785лв
1607лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2142лв
1928лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2142лв
1928лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1071лв
964лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1071лв
964лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1724лв
1552лв
16-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1742лв
1568лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
936лв
843лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4531лв
4078лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1124лв
1011лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3711лв
3340лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
749лв
674лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3711лв
3340лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3181лв
2862лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1873лв
1686лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2986лв
2687лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
2248лв
2023лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2997лв
2697лв
8-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3181лв
2862лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
1106лв
996лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1276лв
1148лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
2552лв
2297лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
6421лв
5779лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2496лв
2246лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1396лв
1257лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1678лв
1511лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1143лв
1028лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
2036лв
1731лв
19-24 Май
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
229лв
206лв
21-23 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1601лв
1441лв
23-28 Май
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1600лв
1440лв
24-31 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
686лв
617лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1711лв
1540лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
973лв
876лв
27.05-04.06
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1277лв
1150лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1655лв
1490лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1339лв
1205лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
804лв
723лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
670лв
603лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1825лв
1642лв
10-15 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1976лв
1778лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1406лв
1266лв
15-24 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2545лв
2290лв
16-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3181лв
2863лв
16-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1698лв
1528лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1910лв
1719лв
17-26 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3085лв
2777лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2971лв
2674лв
18-25 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3857лв
3471лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1292лв
1163лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3993лв
3594лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2697лв
2427лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2329лв
1980лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1543лв
1388лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3473лв
3126лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1629лв
1466лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2382лв
2144лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2110лв
1899лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3570лв
3213лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
6510лв
5534лв
1-11 Юли
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2587лв
2328лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
3-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1428лв
1285лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2478лв
2230лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
943лв
849лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2478лв
2230лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3677лв
3309лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3084лв
2775лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2177лв
1960лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3181лв
2862лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1297лв
1168лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1124лв
1011лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3787лв
3219лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2265лв
2039лв
31.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
6268лв
5328лв
1-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1311лв
1180лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
4771лв
4294лв
8-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3345лв
2843лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3128лв
2815лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1689лв
1520лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3028лв
2725лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3469лв
3122лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2973лв
2676лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
4738лв
4027лв
30.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
893лв
803лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
893лв
803лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
8473лв
7625лв
2-17 Сеп
4 възрастни, 1 дете

15 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
2142лв
1928лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
714лв
643лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2076лв
1868лв
9-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
887лв
799лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
571лв
514лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
5130лв
4617лв
20.05-27.06
на човек

38 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
686лв
617лв
21-27 Май
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
343лв
309лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
571лв
514лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
457лв
411лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
914лв
823лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
343лв
309лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1715лв
1543лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
5309лв
4778лв
24.05-01.07
на човек

38 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
800лв
720лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
571лв
514лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
343лв
309лв
25-28 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
5259лв
4733лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3037лв
2582лв
27.05-04.06
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2088лв
1879лв
27.05-03.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
859лв
773лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
879лв
791лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
745лв
670лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
516лв
464лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
784лв
706лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
4244лв
3607лв
1-11 Юни
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2980лв
2682лв
1-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1095лв
985лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1339лв
1205лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1339лв
1205лв
3-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
804лв
723лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1277лв
1150лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2317лв
2086лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
134лв
121лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2384лв
2145лв
9-14 Юни
4 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1339лв
1205лв
9-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1156лв
1040лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
963лв
866лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2427лв
2184лв
11-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1390лв
1251лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1154лв
1039лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1013лв
912лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1758лв
1582лв
13-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
13245лв
11920лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1038лв
934лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2126лв
1914лв
14-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
2615лв
2222лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1668лв
1501лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
10138лв
9124лв
16.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

23 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2227лв
2004лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1431лв
1288лв
17-26 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
3261лв
2772лв
17-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2314лв
2083лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2795лв
2376лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1272лв
1145лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3147лв
2832лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
4146лв
3524лв
20-27 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1272лв
1145лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1935лв
1742лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
4046лв
3641лв
20-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
637лв
573лв
20-23 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
4193лв
3564лв
20-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3261лв
2772лв
20-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
954лв
859лв
21-27 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1273лв
1146лв
21-27 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3317лв
2986лв
21-27 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
3471лв
3124лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2227лв
2004лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2227лв
2004лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
2700лв
2430лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1798лв
1618лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1272лв
1145лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
1485лв
1337лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
954лв
859лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
477лв
429лв
24-27 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
2584лв
2325лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1590лв
1431лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1133лв
1019лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
1947лв
1753лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
3733лв
3359лв
26.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
993лв
894лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2739лв
2465лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4220лв
3798лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
1707лв
1537лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
4543лв
3862лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
873лв
786лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-10%
424лв
382лв
30.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
4697лв
4227лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
4557лв
3874лв
1-8 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
13901лв
12511лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
16799лв
15119лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1250лв
1125лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3570лв
3213лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
1-8 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
4956лв
4460лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2357лв
2122лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
2829лв
2546лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2856лв
2571лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2142лв
1928лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
893лв
803лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-10%
1428лв
1285лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2829лв
2546лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
3570лв
3213лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
714лв
643лв
3-7 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
893лв
803лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
893лв
803лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3469лв
3122лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1785лв
1607лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3880лв
3492лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
3964лв
3568лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3469лв
3122лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
1261лв
1135лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-10%
2478лв
2230лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1428лв
1285лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3018лв
2716лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-10%
3213лв
2892лв
7-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2856лв
2571лв
7-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3449лв
3104лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2357лв
2122лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
2478лв
2230лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-10%
3627лв
3083лв
8-15 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1785лв
1607лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2499лв
2249лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-10%
3255лв
2767лв
10-15 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2587лв
2328лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1663лв
1497лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
3493лв
3143лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
714лв
643лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4223лв
3590лв
15-22 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1724лв
1552лв
15-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2184лв
1966лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3042лв
2738лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
910лв
819лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2199лв
1979лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3607лв
3246лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
723лв
651лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3114лв
2803лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1097лв
988лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2509лв
2258лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3157лв
2842лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2962лв
2665лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
3981лв
3583лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4479лв
4031лв
20-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
936лв
843лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
6312лв
5365лв
21-31 Юли
1 възрастни, 4 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1311лв
1180лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
3711лв
3340лв
23-30 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3172лв
2854лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2265лв
2039лв
25-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
4078лв
3670лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
2265лв
2039лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
1686лв
1517лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
936лв
843лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2650лв
2385лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
3711лв
3340лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
4241лв
3817лв
30.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4771лв
4294лв
1-10 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
4541лв
4087лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
2718лв
2447лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2248лв
2023лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3184лв
2866лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1742лв
1568лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
936лв
843лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
3172лв
2854лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2248лв
2023лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3172лв
2854лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
3711лв
3340лв
5-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
4976лв
4479лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
1311лв
1180лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
3181лв
2862лв
8-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3746лв
3371лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2622лв
2360лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
2997лв
2697лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
3172лв
2854лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-10%
749лв
674лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
6159лв
5543лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
1294лв
1164лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
2186лв
1967лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
928лв
835лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
3572лв
3215лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
3084лв
2775лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
3062лв
2755лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
3469лв
3122лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
2142лв
1928лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1071лв
964лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
3449лв
3104лв
28.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
6510лв
5534лв
28.08-07.09
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
7161лв
6087лв
28.08-08.09
2 възрастни, 3 деца

11 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1785лв
1607лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
4146лв
3524лв
30.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3553лв
3020лв
30.08-05.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2499лв
2249лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
3403лв
3063лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2817лв
2535лв
1-9 Сеп
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
4239лв
3815лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-10%
2896лв
2607лв
3-13 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
541лв
487лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1211лв
1090лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
5513лв
4961лв
6-16 Сеп
4 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
2304лв
2074лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1152лв
1037лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1032лв
929лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-10%
2360лв
2124лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2591лв
2332лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2427лв
2184лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
972лв
875лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3089лв
2780лв
11-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
938лв
844лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
946лв
852лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
402лв
362лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
536лв
482лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
406лв
365лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1715лв
1543лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
1715лв
1543лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
800лв
720лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1170лв
994лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1206лв
1086лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
2329лв
1980лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1981лв
1783лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1585лв
1426лв
25-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
816лв
735лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
2329лв
1980лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2819лв
2396лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2652лв
2387лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-10%
2008лв
1707лв
20-25 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1493лв
1344лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-10%
1409лв
1198лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3735лв
3175лв
31.08-06.09
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2155лв
1940лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-10%
2819лв
2396лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
593лв
534лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
562лв
478лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Village Mare, Village Mare halkidiki, Village Mare sithonia, Village Mare sitonia, Village Mare metamorphosi, Village Mare greece, Village Mare гърция, Village Mare халкидики, Village Mare ситония, Village Mare метаморфоси, Village Mare 2023, Village Mare цени, Village Mare мнения, Village Mare цени 2023, Village Mare лято 2023, Village Mare ранни записвания, Village Mare last minute, Village Mare hotel, Village Mare hotel halkidiki, Village Mare hotel sithonia, Village Mare hotel sitonia, Village Mare hotel metamorphosi, Village Mare hotel greece, Village Mare hotel гърция, Village Mare hotel халкидики, Village Mare hotel ситония, Village Mare hotel метаморфоси, Village Mare hotel 2023, Village Mare hotel цени, Village Mare hotel мнения, Village Mare hotel цени 2023, Village Mare hotel лято 2023, Village Mare hotel ранни записвания, Village Mare hotel last minute, вилидж маре, вилидж маре гърция, вилидж маре халкидики, вилидж маре ситония, вилидж маре метаморфоси, вилидж маре цени, вилидж маре мнения, вилидж маре цени 2023, вилидж маре лято 2023, вилидж маре ранни записвания, вилидж маре хотел, вилидж маре хотел гърция, вилидж маре хотел халкидики, вилидж маре хотел ситония, вилидж маре хотел метаморфоси, вилидж маре хотел цени, вилидж маре хотел мнения, вилидж маре хотел цени 2023, вилидж маре хотел лято 2023, вилидж маре хотел ранни записвания