bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Village Mare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Village Mare - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

367лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

18 резервации наскоро
275лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

25 резервации наскоро
1285лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

21 резервации наскоро
1289лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 2 деца

22 септември 2024
All inclusive

21 резервации наскоро
2569лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
All inclusive

17 резервации наскоро
1849лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

29 резервации наскоро
4607лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

24 резервации наскоро
1652лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

29 резервации наскоро
826лв
20-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2024
All inclusive

25 резервации наскоро
3102лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
1101лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
All inclusive

28 резервации наскоро
551лв
5-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
551лв
19-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

29 резервации наскоро

Village Mare 4* е All Inclusive комплекс, разположен на по-малко от 100 м. от пясъчния плаж в Метаморфоси, Халкидики. С 30-годишен опит в семейните почивки, хотелът е известен със своята приятелска, топла и приятна атмосфера, а персоналът му - с любезност, перфектно обслужване и желание да задоволи нуждите на всички гости, показвайки им автентичния смисъл на гръцкото гостоприемство. Това е идеалното място за вашата незабравима семейна почивка. Village Mare е изграден в пълна хармония със заобикалящата го природа. Той се простира на площ от над 20 000 кв.м. сред буйни градини, високи палми и маслинови дървета, кристално чисти басейни, открита сауна и детска площадка.

Ако пътувате с две деца, можете да избирате между следните типове помещения: супериорните стаи и стандартни семейни стаи. Village Mare 4* е един от малкото хотели на Халкидики, които предлагат помещения за семейства с 3 деца: супериорни делукс стаи, мезонети тип "А", мезонети тип "Б", апартаменти тип "А" и апартаменти тип "Б".

 

Местоположение на Village Mare, Халкидики

Village Mare 4* е разположен на втория ръкав на полуостров Халкидики - Ситония. Той се намира само на 2 км. от центъра на курортa Метаморфоси и на 6,5 км. от градчето Никити.

разстояние до центъра: 1.8км
разстояние до летище: 59 km
разстояние до ресторатни: 1,8 km
разстояние до супермаркет: 0km

Адрес: Metamórfosis, Метаморфоси, 63028, Гърция, Метаморфоси, Greece

Удобства в Village Mare

На разположение на гостите на Village Mare има: 1 открит плувен басейн със слънчева тераса и безплатни чадъри и шезлонги, малък детски басейн, открита сауна, ресторант, бар край басейна, градина, детска площадка, зала за игри с маси за тенис и билярд, развлекателни дейности като музикални вечери, безплатен Wi-Fi, минимаркет и безплатен паркинг.

Стаи и настаняване в Village Mare

Комплексът се състои от 11 сгради с изискана архитектура и естетика, красиво структурирани и разположени в район, създаващ усещането за малко селце. Village Mare 4* разполага със 134 стаи като гостите на хотела могат да избират между различни типове помещения според нуждите си.

Хранене, ресторанти и барове в Village Mare

Изхранването във Village Mare е в ресторант Elia и е на All Inclusive. Пакетът All Inclusive включва пълен пансион (закуска, обяд и вечеря), както и леки закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, топли и студени напитки през целия ден.

Богатата закуска на хотел Village Mare включва гръцки продукти. Можете да се насладите на местни традиционни баници (като колобаропита, траханопита и баница със сирене), прясно изпечен хляб, разнообразие от ядки, гръцки сирена (като фета, крема сирене, грюер, касери и манури), както и различни колбаси, йогурт, маслини, мед, мармалади, солунски гевреци, сладкиши, солени пайове, кифли, различни бисквити, сушени плодове и много други. Всеки ден се предлагат пресни сезонни плодове.

Готвачът на хотела създава свои собствени рецепти, базирани на гръцката закуска. Целта е гостите да опознаят Гърция чрез нейната гастрономия и да я оценят за разнообразието и качеството на гръцките продукти.

Всички ястия се сервират на блок маса.

 • Пълна закуска на блок маса (07:20-10:30 ч.)
 • Обяд на блок маса и готварско шоу (13:00-15:00 ч.)
 • Вечеря на блок маса и готварско шоу (19:30-21:30 ч.)
 • Тематични вечери (гръцки, международни, италиански, рибни и др.)

Напитки по време на хранене в ресторант Elia: наливна бира и вино (бяло, червено, розе), рецина, узо, сокове, безалкохолни напитки, разнообразие от кафе и чай, чешмяна вода (сервира се в чаша).
*Всички напитки по-горе са местни.
*Необходимо е прилично облекло по време на хранене.

Почивка и забавления в Village Mare

Посетителите на Village Mare 4* могат да релаксират, както на широкия пясъчен плаж, така и край басейна и в сауната.

За забавление на гостите на Village Mare 4* са предвидени различни съоръжения и дейности като: тенис на маса, дартс, билярд, плажен волейбол, център за водни спортове и различни развлекателни дейности. В зоната на бара край басейна се организират международни и гръцки музикални вечери на живо веднъж или два пъти седмично. Всички гости са поканени да се забавляват и да участват.

За децата

На разположение на най-малките посетители има детски басейн и детска площадка. Освен това анимационният екип на Village Mare организира ежедневни, сутрешни и следобедни занимания за деца от 4 до 12-годишна възраст. Всички дейности се извършват само във външните общи части на хотела под наблюдението на напълно обучен и опитен персонал.

*Деца до 4 ненавършени години са добре дошли, придружени от родител или настойник.

Плаж

Най-близкият плаж е този в Метаморфоси, който се намира на по-малко от 100 м. от хотела. Плажът е пясъчен. Чадърите и шезлонгите се заплащат по 3 евро за комплект на ден.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

587лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
470лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1000лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1101лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
352лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
863лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1276лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1679лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1871лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
725лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1486лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
918лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1294лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
734лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
551лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1138лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1348лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1665лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3715лв
5-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3260лв
11-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3147лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
963лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2696лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
963лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1155лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2311лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1285лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
688лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
770лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
918лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1155лв
27-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2775лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
963лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2943лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1339лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3470лв
29.08-03.09
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4245лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1139лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1155лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3081лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1348лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1155лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1155лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1205лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1067лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1540лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5060лв
5-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1155лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1925лв
20-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
770лв
3-7 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3614лв
5-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2943лв
12-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1101лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3081лв
27.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1348лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2354лв
4-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1925лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1155лв
17-23 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1835лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1352лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1101лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3312лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
792лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
688лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2696лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2696лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1540лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1155лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2311лв
4-16 Авг
на човек

12 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1540лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3885лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1540лв
7-15 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
770лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4120лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
963лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2795лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
578лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2943лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
963лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
963лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
963лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1321лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1835лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1835лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1015лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
770лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2311лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
4120лв
26.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1155лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3260лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3260лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1925лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1155лв
3-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4905лв
3-10 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2311лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3081лв
4-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1348лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1943лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3260лв
8-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1348лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3614лв
10-15 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3532лв
18-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
770лв
21-25 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1285лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1835лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
918лв
30.08-04.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3989лв
30.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
918лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3303лв
31.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2076лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2409лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
955лв
8-14 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
883лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
608лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
4658лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
578лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1540лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1925лв
26-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
578лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1155лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1388лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2311лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1733лв
3-12 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4229лв
3-10 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3260лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1925лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1155лв
5-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1925лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2795лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1155лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3885лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
963лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1348лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2775лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
6194лв
19.08-25.09
на човек

37 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1146лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2145лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2238лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1477лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1585лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2659лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2936лв
28.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1835лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1101лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
918лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3470лв
2-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1265лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
734лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
898лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1330лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2916лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4009лв
6-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2277лв
7-14 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
164лв
8-9 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
981лв
9-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1928лв
14-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2595лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
470лв
26-30 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
470лв
2-6 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1348лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3726лв
25.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2311лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1348лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2943лв
26-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
770лв
26-30 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2795лв
26.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1155лв
26-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1943лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4120лв
27.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2329лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2311лв
28.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
963лв
28.07-02.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3726лв
29.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5060лв
29.07-05.08
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3614лв
29.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1665лв
30.07-05.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1863лв
31.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3260лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
963лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2891лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1155лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2329лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
963лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1388лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
7074лв
05.08-12.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5945лв
5-13 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1863лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2118лв
6-17 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1348лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2220лв
10-18 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1943лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2530лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2943лв
12-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2795лв
16-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3885лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3260лв
17-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1540лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
770лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
833лв
17-20 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1155лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
770лв
18-22 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2329лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
770лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4988лв
20-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
385лв
23-25 Авг
на човек

2 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4103лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
918лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2216лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3854лв
25.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3291лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2202лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4607лв
26.08-02.09
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1773лв
26-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2659лв
26.08-01.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2237лв
26-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4432лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1468лв
26-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1352лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
918лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2202лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3545лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3470лв
1-6 Сеп
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2659лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3895лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
551лв
1-4 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2529лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1773лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2216лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1773лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1283лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2896лв
7-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2134лв
9-16 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1859лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1355лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
688лв
21-26 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
786лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
1531лв
23-29 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1925лв
26.09-01.10
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1193лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1175лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
470лв
1-5 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
587лв
2-7 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2775лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4440лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2696лв
25.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
963лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
770лв
25-29 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5060лв
25.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1348лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1397лв
26-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1943лв
26.07-02.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1733лв
26.07-04.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
932лв
26-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3260лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2220лв
26-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3726лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3260лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3532лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1540лв
27.07-04.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
578лв
27-30 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
963лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2311лв
27.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2169лв
28-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
770лв
28.07-01.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2891лв
29.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1348лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1540лв
29.07-06.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2795лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4120лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2311лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
963лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2329лв
30.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
770лв
30.07-03.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3532лв
31.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
578лв
1-4 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
770лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3081лв
2-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3851лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3466лв
2-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
193лв
2-3 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1540лв
3-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3532лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3851лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4120лв
3-10 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
15246лв
03.08-13.09
2 възрастни, 1 дете

41 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4709лв
3-11 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2220лв
4-12 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1943лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1925лв
4-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
466лв
4-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
963лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
770лв
4-8 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
578лв
4-7 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1925лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2696лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4120лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
578лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4204лв
5-11 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2795лв
5-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1925лв
5-10 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2311лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5298лв
5-14 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3614лв
5-10 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
963лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
578лв
6-9 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
770лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2311лв
8-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1155лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
7229лв
9-19 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1925лв
9-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4192лв
10-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
963лв
10-15 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1348лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3081лв
11-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3330лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5886лв
11-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
963лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4120лв
12-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1540лв
12-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2775лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2311лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5886лв
12-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1807лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3330лв
13-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
770лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1155лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2220лв
14-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
833лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4192лв
15-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2329лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2311лв
16-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3726лв
16-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2530лв
16-23 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4120лв
16-23 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3591лв
16-26 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3253лв
16-25 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4709лв
17-25 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4204лв
17-23 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1540лв
17-25 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5891лв
17.08-20.09
на човек

34 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5945лв
17-25 Авг
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
963лв
17-22 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
17465лв
17.08-21.09
2 възрастни, 1 дете

35 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2775лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1863лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1943лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2311лв
18-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1925лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3532лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1388лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1339лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1330лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
12514лв
20.08-27.09
2 възрастни, 1 дете

38 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2274лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4056лв
22-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2722лв
22-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1303лв
23-30 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
927лв
24-29 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
743лв
24-28 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2051лв
24-30 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2954лв
24.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3125лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2587лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5761лв
25.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2569лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5647лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3170лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3380лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3102лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4875лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1330лв
26-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1690лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1835лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2028лв
26-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1057лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
734лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4875лв
27.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4432лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1101лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4404лв
28.08-05.09
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2753лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3989лв
29.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1849лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1468лв
31.08-08.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2659лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1585лв
31.08-06.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2202лв
31.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
367лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5302лв
01.09-08.10
на човек

37 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4164лв
1-7 Сеп
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1612лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1585лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2896лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1773лв
1-5 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2202лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2216лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3499лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2216лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2202лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1101лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1690лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1835лв
2-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1330лв
2-5 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
734лв
2-6 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1081лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1835лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2753лв
3-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3009лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
918лв
3-8 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2962лв
4-11 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2059лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
878лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2643лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
714лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1679лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
858лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
694лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1322лв
6-14 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
531лв
6-9 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1855лв
7-15 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
838лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1982лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1586лв
8-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2323лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1635лв
8-13 Сеп
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1308лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1205лв
9-17 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2412лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2302лв
9-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1586лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
164лв
9-10 Сеп
на човек

1 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
654лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
929лв
9-15 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2083лв
10-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1532лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1530лв
10-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
766лв
10-15 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2292лв
11-15 Сеп
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
740лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
990лв
12-19 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
852лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
577лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
964лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1102лв
14-22 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
964лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
688лв
15-20 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2037лв
15-20 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
964лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
826лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
964лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1426лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
551лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
964лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
826лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1400лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
944лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
923лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
413лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1766лв
1695лв
23-30 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-4%
531лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2147лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
628лв
24-29 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
1466лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
587лв
27.09-02.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
705лв
30.09-03.10
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
1057лв
1-10 Окт
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
1527лв
1-14 Окт
на човек

13 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
1175лв
1-11 Окт
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
940лв
4-12 Окт
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
587лв
4-9 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
356лв
4-6 Окт
на човек

2 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
470лв
10-14 Окт
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1214лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1158лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бизнес център, бебешко легло, детско столче, детска площадка, анимация за деца, детски басеин, слънчева тераса, шезлонги, чадъри , on the beach - on payment, сауна, анимация, зала за игри, тенис на маса, дартс.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, All inclusive база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Village Mare, Village Mare halkidiki, Village Mare sithonia, Village Mare sitonia, Village Mare metamorphosi, Village Mare greece, Village Mare гърция, Village Mare халкидики, Village Mare ситония, Village Mare метаморфоси, Village Mare 2024, Village Mare цени, Village Mare мнения, Village Mare цени 2024, Village Mare лято 2024, Village Mare ранни записвания, Village Mare last minute, Village Mare hotel, Village Mare hotel halkidiki, Village Mare hotel sithonia, Village Mare hotel sitonia, Village Mare hotel metamorphosi, Village Mare hotel greece, Village Mare hotel гърция, Village Mare hotel халкидики, Village Mare hotel ситония, Village Mare hotel метаморфоси, Village Mare hotel 2024, Village Mare hotel цени, Village Mare hotel мнения, Village Mare hotel цени 2024, Village Mare hotel лято 2024, Village Mare hotel ранни записвания, Village Mare hotel last minute, вилидж маре, вилидж маре гърция, вилидж маре халкидики, вилидж маре ситония, вилидж маре метаморфоси, вилидж маре цени, вилидж маре мнения, вилидж маре цени 2024, вилидж маре лято 2024, вилидж маре ранни записвания, вилидж маре хотел, вилидж маре хотел гърция, вилидж маре хотел халкидики, вилидж маре хотел ситония, вилидж маре хотел метаморфоси, вилидж маре хотел цени, вилидж маре хотел мнения, вилидж маре хотел цени 2024, вилидж маре хотел лято 2024, вилидж маре хотел ранни записвания